Към съдържание

Генезис на общите блага

От отвореност до създаване на общи блага

ОАЗИС - Европейският проект, по който бе създадена платформата Ozwillo

Произход на проекта

Ozwillo е продукт по европейски проект OASIS , позволил създаването на първите технически и законови елементи на инфраструктурата на Ozwillo.

Европейският проект OASIS бе одобрен през 2011 г. от Европейската комисия по програма Конкурентноспособност и иновации 2007-2013 - процедура по набиране на проектни предложения: Към обществени услуги в облак.

Крайният резултат беше разработването на по-ефикасни публични услуги чрез подкрепа на местните власти при включванетокъв облачни и оперативно съвместими услуги.

Стълбовете на процедурата по набиране на проектни предложения

 • Разрушаване на стереотипите
 • Отваряне и повторно използване на услугите
 • Развитие на нова инфраструктура
 • Широко демонстриране

Резултати от проекта

 • Уеб-базирана и защитена инфраструктура на свързани данни, пусната свободно в като проект в Open Source на Github
 • Защитена инфраструктура, тествана от специализирана фирма
 • 23 приложения, за бизнеса и/или за гражданите, в режим SaaS, обвенящи си данни благодарение на инфраструктурата
 • Над 1800 регистрирани организации използват приложенията, над 2700 потребители споделящи над 615000 данни
 • Бизнес модел
Единствен в Европа, проектът обедини 6 страни (Англия, Испания, Италия, България, Турция и Франция) с 5 пилотни сайта

Партньори по проекта

 • Сдружение Pôle Numérique, Франция
  Концепция и координация на проекта
 • Политехнически университет Торино, Италия
  Архитектура на инфраструктурата
 • Компании Atol C&D и Open Wide
  Архитектура и развитие на инфраструктурата
 • Компании atReal (Франция), Давид Холдинг (България), и Blau Advisors (Испания)
  Доставчици на услуги
 • Провинция Торино (Италия) и Агенцията за развитие на Източна Мармара (Турция)
  Пилотни сайтове
 • Университета Брунел (ОК)
  Правна експертиза по неприкосновеността на личния живот и личните данни

OCCIware - Иновацията продължава по национален проект

Проект OCCIware бе одобрен по 4-та процедура по набиране на проектни предложения « Облачната компютъризация и Големите обеми данни » Сърце на цифровата индустрия, Инвестиции в бъдещето - Развитие на цифровата икономика

Целта на OCCIware е да даде официалната рамка и да бъде оборудван за управление на всякакви видове ресурси « в облака ». Проект OCCIware цели развитието на официалната рамка и инструментите за моделиране, дизайн, развитие и изпълнение на всякакви IT ресурси като он-лайн услуги

Ozwillo ще бъде един от OCCIware демонстраторите

Какво е демонстратор 1?

Демонстратор 1 е фазата след лабораторните разработки, преди фазата на производство и маркетинг, чиято първа стъпка обикновено е изработването на прототип

Реализирането на демонстратор е необходимо за:

 • Проверка в реална среда на дизайнерските решения при проучването и развитието по « бенч » или на пробното оборудване или на демонстратори в ограничен мащаб
 • Оценка на изпълнението в среда, близка до реалната и в точния мащаб
 • Демонстриране релевантността на иновационните и конкурентните предимства чс оглед бъдещата перспектива за ползване

Така демонстраторът е място за усъвършенстване и експериментиране на технологии за оптимизиране и валидиране на приложимостта и ефективността. В него трябва да участват икономически партньори, лаборатории, няколко производители и местни власти за реализирането му.

Съществуват три основни категории демонстратори :

 • Демонстратор на продукта
 • Демонстратор на процеса
 • Демонстратор на комплексната система - може сам да бъде поле за оценка на предните два типа

Тенденции и посоки за развитие на Ozwillo

Извън проектите, инфраструктурата на Ozwillo да бъде непрекъснато променяща се, за да отговори на нуждите на потребителите и да му предостави възможно най-доброто изживяване

 • Да се обогати панела за приложения така, че крайният потребител да има свобода на избора и да запази независимостта си от която и да е софтуерна компания
 • Да се развие гражданското участие за по-доброто управление на аудиторията и да се промотира признанието за участниците, дали своя принос за това.
 • Да се разшири инфраструктурата и в други европейски страни
 • Да се развият нови инструменти за лесно свързване наданни и тяхното повторно използване (OCCIware)
 • Подобряване опита на потребителите
 • Да се индустриализира инфраструктурата за лесно включване на нови доставчици на услуги
 • Да се създаде най-подходящото управление за съхраняването на "общото благо" от ежедневно създавани данни